Projektowanie stron www dla ngo i fundacji

Projektowanie stron www dla NGO i Fundacji

Witryna inter­ne­towa jest jedną z naj­waż­niej­szych wizy­tó­wek orga­ni­za­cji. Od tego jak wygląda, jak się po niej poru­szać i co zawiera, zależy czy będzie odwie­dzana przez inter­nau­tów. A to wła­śnie o ich aten­cję cho­dzi. Stworzenie nowo­cze­snej strony www wymaga ogrom­nej wie­dzy, doświad­cze­nia, dla­tego warto powie­rzyć to zada­nie spe­cja­li­stom. Im strona jest bar­dziej przej­rzy­sta, przy­ja­zna w nawi­ga­cji, tym łatwiej przy­cią­gnie nawet przy­pad­ko­wego odbiorcę i być może zaskarbi sobie jego uwagę na dłu­żej i prze­kona go do zaan­ga­żo­wa­nia się lub popie­ra­nia dzia­łań organizacji.
Firma Webss Studio wprowadza nową atrakcyjną ofertę na strony internetowe dla fundacji i stowarzyszeń. Strona wizytówka już od 500 zł. Pakiet promocyjny zawiera:fundacja

 • domenę wraz z adresem e-mail
 • projekt graficzny wraz w drożeniem na wskazanym serwerze
 • dostosowanie strony do standardów
 • wsparcie techniczne (1 miesiąc).

U nas zyskasz

Po pierw­sze – moż­li­wość pro­mo­wa­nia orga­ni­za­cji
Po dru­gie – narzędzie bez­po­śred­niej komu­ni­ka­cji z odbiorcą, dającą moż­li­wość budo­wa­nia rela­cji z oto­cze­niem
Po trze­cie – moż­li­wość bie­żą­cego ana­li­zo­wa­nia wize­runku orga­ni­za­cji i reago­wa­nia w razie potrzeby

Liczba stron inter­ne­to­wych wzra­sta bar­dzo szybko, także wśród pod­mio­tów poza­rzą­do­wych rośnie kon­ku­ren­cja. Aby móc sku­tecz­nie pozy­ski­wać zaan­ga­żo­wa­nie inter­nau­tów, warto zadbać o swój wize­ru­nek w sieci. De facto, aby strona speł­niała swoje zada­nia musi wyróż­niać się na tle innych, o to naj­le­piej zadbają fachowcy. Komunikacja i inte­rak­tyw­ność – to dwa klu­czowe aspekty w przy­padku stron www dla orga­ni­za­cji.
Aby, udało się zbu­do­wać funk­cjo­nalną i atrak­cyjną witrynę należy spre­cy­zo­wać jej cel. Od defi­ni­cji celów zależy forma oraz układ strony.

W przy­padku fun­da­cji witryna może sta­no­wić:stonwww

narzę­dzie pro­mo­cyjne – two­rzone w celu zaist­nie­nia w sieci;
plat­forma infor­ma­cyjna – mająca na celu przed­sta­wie­nie cało­ści mate­ria­łów o orga­ni­za­cji;
narzę­dzie e-commerce – słu­żące sprze­daży.

Kolejny krok-czyli przemyślenia zawartości strony

Tworzenie stron to pro­ces, który powi­nien być spójny i kon­se­kwentny. Kwestie tre­ści oraz układu strony powinny być usta­lone w począt­ko­wej fazie pro­jektu. Warto przy tym pamię­tać, że zarówno nie­do­bór infor­ma­cji jak i ich nad­miar powo­dują, że strona staje się nie­atrak­cyjna i auto­ma­tycz­nie zostaje odrzu­cana przez użyt­kow­ni­ków sieci. Trzeba umieć  zna­leźć przy­sło­wiowy „złoty śro­dek”, tak skon­truo­wane strony są najlepsze. W odróż­nie­niu od innych mediów Internet umoż­li­wia komu­ni­ka­cję dwu­kie­run­kową.

znak zapytaniaWarto sko­rzy­stać z tej moż­li­wo­ści, wybie­ra­jąc, np.:
czat – dzięki, któ­remu inter­nauci mogą na bie­żąco roz­ma­wiać z zapro­szo­nym gościem lub mię­dzy sobą;
forum – na któ­rym mogą wyra­żać swoje opi­nie na dany temat;
ankiety, sondy
zapy­taj eks­perta – moż­li­wość zada­wa­nia szcze­gó­ło­wych pytań.

Niezwykle ważna jest bie­żąca aktu­ali­za­cja – taką rolę może speł­niać dział aktu­al­no­ści. Tworząc strony inter­ne­towe zawie­ra­jącą czę­ste aktu­ali­za­cje, co w przy­padku NGO spraw­dza się bar­dzo, konieczne jest stwo­rze­nie CMS (czyli Systemu Zarządzania Treścią), który w łatwy i przy­stępny spo­sób pozwoli mody­fi­ko­wać tre­ści zawarte na stro­nie. Warto zain­we­sto­wać od razu w stronę wyko­naną w opar­ciu o naj­now­szą tech­no­lo­gię, a mia­no­wi­cie: respon­sive web design (RWD). Umożliwia ona wygodne prze­glą­da­nie strony na roz­ma­itych nośni­kach. Wykonanie strony w tej tech­nice pozwala uwzględ­nić każdą roz­dziel­czość ekranu: pio­nową i poziomą, małą i dużą. Witryna stwo­rzona zgod­nie z tą ideą jest ela­styczna, bowiem auto­ma­tycz­nie zostaje ska­lo­walna do pożą­da­nej roz­dziel­czo­ści. Dzięki zasto­so­wa­niu RWD strona ska­luje zdję­cia i filmy, zmie­nia­jąc układ tre­ści oraz dosto­so­wuje typo­gra­fię. Wiąże się to bez­po­śred­nio z wygodą użyt­ko­wa­nia, czyli funk­cjo­nal­no­ścią strony inter­ne­to­wej. Funkcjonalność to takie skon­stru­owa­nie strony, które pozwala na zna­le­zie­nie poszu­ki­wa­nych infor­ma­cji przez inter­nau­tów w spo­sób szybki i efek­tywny.

SPOSOBY ROZLICZENIA

Płatność
jednorazowa

 • Rozliczenie podzielone jest na 2 płatności.
 • 30% w formie zaliczki, płatne do 7 dni od rozpoczęcia zlecenia.
 • 70% płatne do 7 dni po zakończeniu prac nad stroną.

Płatność
ratalna

 • Rozliczenie jest podzielone na 4 kwartalne raty.
 • Bazowa kwota wyceny jest zwiększona o 30%.
 • Strona umieszczona bezpłatnie do czasu uregulowania płatności na serwerach
  www.hosting-joomla.pl.

Płatność ratalna + wsparcie informatyczne

 • 30% wartości strony płatne w momencie zakończenia prac.
 • Rozliczenie podzielone na okres 12 miesięcy.
 • Pakiet srebrny wsparcia informatycznego.
 • Strona umieszczona bezpłatnie do czasu uregulowania płatności na serwerach
  www.hosting-joomla.pl.

Przykładowa forma rozliczenia usługi
o wartości 1 900 zł netto

* 4 godziny wsparcia informatycznego do wykorzystania w każdym miesiącu.

Płatność jednorazowa

Płatność I: 570 zł
Płatność II: 1 330 zł

Płatność ratalna

Płatność I: 617,5 zł
Płatność II: 617,5 zł
Płatność III: 617,5 zł
Płatność IV: 617,5 zł

Płatność ratalna + wsparcie IT*

Płatność I: 570 zł
Płatność II-XII: 448,18 zł

Administratorem marki WebSS Studio jest
Polish Business Club Sp. z o.o.

Adres do korespondencji
ul. Humańska 8
00-789 Warszawa

WebSS Studio ©2016-2020 All rights reserved.